Club Méditerranée Holland B.V.

Onze gegevens:

HANDELSNAAM: Club Méditerranée Holland B.V.
ADRES: Stadhouderskade 13 / 1054 ES Amsterdam
TELEFOONNUMMER: 0031 - 020 7159259 (lokaal tarief)
GESPREKSKOSTEN 0900-nummers: 10 eurocent per minuut.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Inschrijvingsnummer KvK: 33233493
BTW-nummer: NL0035.79.384.B.01

ANVR nummer: 1000
FINANCIELE GARANTIE: SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden),
SGR nummer: 1895

Club Méditerranée SAS
11, rue de Cambrai 75957 Paris Cedex 19 - France
Tél : +33.1.53.35.35.53 - Fax : +33.1.53.35.36.16 - https://www.clubmed.com

Naamloze vennootschap volgens Frans Recht met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen met een kapitaal van 149.133.000 € - 572 185 684 RCS Paris
LICENTIENUMMER LI 075 95 0333
HANDELSREGISTER Parijs 572185684
BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING, polisnummer AA.992.497
GARANTIEFONDS APS, 15 avenue Carnot - F-75017 Paris
GENERALI ASSURANCES IARD 7 Boulevard Haussmann - F75456 Paris Cedex 9

Volgens de Franse wet nummer 78-17 van 6 januari 1978 inzake de automatische registratie van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage of wijziging van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar: Club Med Holland BV, Afdeling Klantenservice, Stadhouderskade 13, 1054 ES Amsterdam.

VERDRAG VAN MONTREAL

Het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Warschau, kunnen van toepassing zijn op uw reis. Deze verdragen kunnen de aansprakelijkheid van een luchtvaartmaatschappij in geval van overlijden, verwondingen, verlies of beschadiging van baggage en vertraging beperken.

ONLINE PRIVACY

Voor meer informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kijkt u op www.clubmed.nl/l/cookies

De Club Med websites - waaronder www.clubmed.nl - staan geregistreerd bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), het overheidsorgaan dat in Frankrijk instaat voor de bescherming van privégegevens. Bovendien waakt Club Méditerranée erover dat de bepalingen inzake de bescherming en de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals op Europees niveau werd bepaald door de communautaire richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG, worden nageleefd.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt met het oog op een documentatie- of informatie-aanvraag, worden verwerkt door Club Méditerranée, met maatschappelijke zetel te 11, rue de Cambrai, 75957 Parijs, Cedex 19, Frankrijk. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Club Méditerranée, en zijn noodzakelijk om uw aanvraag te behandelen en om u vervolgens informatie te bezorgen over onze producten, via de diverse soorten media.

Als gevolg van deze aanvraag is het op elk ogenblik mogelijk dat u op verzoek van onze distributielijst verwijderd werd door middel van een uitschrijflink die u aantreft op elk toegezonden electronische nieuwsbrief. In geen enkel geval zal uw e-mailadres worden doorgespeeld aan derden met het oog op het verzenden van commerciële berichten, tenzij u dit zelf uitdrukkelijk heeft aangegeven.

Graag wijzen we erop dat bepaalde gevraagde inlichtingen verplicht zijn en als zodanig worden aangegeven door middel van een sterretje. Indien u deze velden niet invult, dan kunnen we u geen bijkomende informatie verstrekken.

De andere gevraagde inlichtingen, zoals deze die onderaan de inschrijvingspagina op de nieuwsbrief worden vermeld, zijn facultatief. Indien u deze bijkomende inlichtingen invult, weet dan dat deze bestemd zijn om:

Indien u deze velden niet invult, dan kunt u geen gebruik maken van deze bijkomende dienstverlening.

We herinneren u eraan dat u op eenvoudig, schriftelijk verzoek beschikt over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen, in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 28 december 1988, als gewijzigd bij de wet van 6 juli 2000.

Om dit recht uit te oefenen, neemt u contact op met:
Club Med Nederland, Stadhouderskade 13, 1054 ES AMSTERDAM, Nederland.

CLUB MEDITERRANEE SAS 11, rue de Cambrai 75957 Paris Cedex 19 - France Tél : +33.1.53.35.35.53 - Fax : +33.1.53.35.36.16 - www.clubmed.com Société Anonyme au capital de 149 133 000 € - 572 185 684 RCS Paris Licence IM075100307 N° TVA intracom : FR56 572185684 RCP n° AA.992.497 GENERALI ASSURANCES IARD 7 boulevard Haussmann - F-75456 Paris Cedex 9 Garantie Financière APS, 15 avenue Carnot - F-75017 Paris